Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Guideline for Authors

GUIDELINES FOR AUTHORS

      GUIDELINES FOR AUTHORS


     STATEMENT ABOUT THE ORIGINALITY
Individual and Society is an online peer-reviewed quarterly journal. It publishes original theoretical and research articles from the field of social sciences, discussion papers, critical reviews of literature and reports from scientific events.·  How to subscribe

The purpose of the editors is to index the journal in the Scopus database. The editorial board prefer manuscripts in the English language. However, the editors accept contributions in Slovak and Czech languages. Manuscripts are sent to the e-mail address durkovska@saske.sk or cas@saske.sk .

·  Peer review policy

Each article is reviewed by two independent reviewers. The review process follows a double blind model. Depending on the comments made by a reviewer, a paper can besent back for further completion or correction. In sending an article to the editorial board there is no legal right for its author to expect publication of their manuscript.

The final decision in the case of acceptance or rejection of the paper is completely within the competency of the editorial board. Notification of acceptance of any contribution should be within 90 days of its receipt. (In special cases, this time may be extended).

Authors are responsible for any stylistic or spelling features and any serious linguistic deficiencies may be a reason for the rejection of a contribution.

The editor reserves the right to formally edit received submissions, and, in some cases, has the right to publish an accepted submission in any future issues of the journal. The Editorial board further reserves the right to exclude contributions which do not correspond with the aim of the journal, popular papers and papers that will not respect given instructions for authors.·   Style and structure

o Title.

o Title in English language.

o Information about author/authors (name, surname,workplace/employer, email)

o Key words (4-7 key words in English and in the language the paper is written)

o Abstract in the English language (1000 - 1500 words). The Abstract has to say more about the aim of study, selected methods, findings,summary and implications of the study.

o Text of the paper.

o Bibliography - which must include all cited literature/authors in the text

o If the research was supported by a grant project, identifying information should be shown at the end of the manuscript·  Length of contribution

o Research study (recommended range up to 36,000 characters including spaces).

It contains the original or synthesizing the results of research of the author.

o Scientific Articles (recommended range up to 27,000 characters).

It includes professional findings from research and practice.

o Discussion (recommended range up to 18,000 characters).

Reflects the current concerns of research and solutions of methodological issues.

o Review (recommended range up to 9,000 characters).

A critical assessment of scientific publications made at most three years from the publishing of reviewed publication. The reviewer does not use or accept author’s ideas, but evaluates and draws attention to the publication. It contains information about the author of reviewed publication, title, place of publication, publisher and year of publication, information about thematic focus of publication, and evaluation of its benefits.

o Report from scientific event (recommended range up to 5,400 characters).

It contains information about the event - date, title, organizer, opinion of the quality and its importance.·  Text edition 

Type font: Times New Roman, size: 12 (notes under line size 10), spacing: single line spacing (1.0). It is not necessary to insert headers, footers and numbers of pages. Notes should be written under the line not at the end of the article.Use the command Insert and subsequently Footnotes. Abbreviations: first time using it explain in full text, do not use them in titles, titles of tables and graphs. Do not use formatting, underlining the text and capital letters. Do not divide syllables at the end oflines. Indication of tables: Table 1: Title of table (above table). Indication of graphic object: Picture 1: Title of the picture. It is necessary to put whatever picture inserted in the text in separate jpg. file and attach together with submitted article.·    Bibliography 

There are two options in writing the bibliography:

According to APA standards

According to STN ISO 690 standardsREFERENCES

EXAMPLES (APA)

Print sources 

1. Citation of monograph (including text-book) 

Hloušková, L. (2008). Proměna kultury školy v pedagogických diskurzech. Brno: Masarykova univerzita.

Zounek, J., & Šeďová, K. (2009). Učitelé a technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím. Brno: Paido.

Pol, M., Rabušicová, M., & Novotný, P. (2006). Demokracie ve škole. Brno: Masarykova univerzita.

Malewski, E. (Ed.). (2012, in press). Curriculum studies handbook: The next moment. New York: Routledge.

Maňák, J., & Janík, T. (Eds.). (2005). Orientace české základní školy. Brno: Masarykova univerzita.

2. Citation of study in monograph (including text-book): 

Miková, M., & Janík, T. (2007). Pořizování videozáznamu jako metoda sběru dat. In R. Švaříček & K. Šeďová, et al., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách (s. 192–201). Praha: Portál.

Kolář, J., Nehyba, J., & Lazarová, B. (2011).Osobnostně sociální rozvoj – o významu pojmu optikou pedagogického diskursu. In T. Janík, P. Knecht, & S. Šebestová, Konference České asociace pedagogického výzkumu (s. 349–355). Brno: Masarykova univerzita.

3. Citation of study inperiodical published 

Šeďová, K. (2012). Žáci se smějí učitelům: Podoby a funkce školního humoru zaměřeného na učitele. Pedagogická orientace, 22(1),41–65.

Pol, M., Hloušková, L., Novotný, P., & Sedláček, M. (2012). Profesní dráha ředitelů základních škol: od fáze profesní jistoty k novým výzvám. Studia paedagogica, 15(1),65–84.

Veenman, M., Wilhelm, P., & Beishuisen, J. (2004).The relation between intellectual and metacognitive skills from a developmental perspective. Learning and Instruction, 14(1), 89–104.

4. Citation of monothematic periodical 

Chvál, M., Michek, S.,& Pol, M. (Eds.). (2010). Evaluace ve škole [Special issue]. Orbisscholae, 4(1).

5. Citation of Thesesand Dissertations 

Trnková, K. (2007). Málotřídní školy a faktory ovlivňující jejich fungování (Disertační práce). Dostupné z https://is.muni.cz/auth/th/8942/ff_d/cele-po_korekci.pdf

Valenta, M. (1996). Tvorba učebnic dějepisu pro mentálně retardované žáky (Disertační práce). Olomouc: PdF UP.


Electronic sources 

1. Electronic monograph 

Larsson, E. (Ed.). (2010). Playing reality. Dostupné z http://interactingarts.org/pdf/Playing%20Reality%20(2010).pdf

Jandová, R. (Ed.). (2007). Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu [CD-ROM]. České Budějovice: JČU.

2. Study in the electronic monograph (text-book)

Lappi, A. P. (2010). Contra-moral of Play. In E.Larsson (Ed.), Playing reality (s. 193–203). Stockholm: Interacting Arts. Dostupné z http://interactingarts.org/pdf/Playing%20Reality%20(2010).pdf

3. Study in e-journal 

Dočekal, V. (2012). Prožitkové, zážitkové, nebozkušenostní učení? E-pedagogium, 12(1), 9–17. Dostupné z http://www.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/2012/E-pedagogium_I_-_2012.pdf


The list of references is subject to the requirements of the APA standard.
http://www.apastyle.org/
http://www.uet.sav.sk/files/sn_pravidla-citovania.pdf
http://www.phil.muni.cz/wups/home/studium/informace/diplomovaprace/citace.doc/view


Examples (ISO 690)

Citation of monograph (1 – 3 authors)
ČELOVSKÝ, Bořivoj. Mnichovská dohoda 1938. Ostrava : Tilia, 1999, s. 265.
GEBHART, Jan – KULÍK, Jan. Druhá republika 1938 – 1939. Praha : Paseka, 2004, s. 77.
Citation of monograph (3 and more authors)
MOSNÝ, Peter et al. Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia. Krakow : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 56-58.
Citation of text-book, year-book, anniversary volume as unit
BYSTRICKÝ, Valerián (Ed.). Slovensko v politickom systéme Československa : Materiály z vedeckého sympózia Častá 11. – 13. novembra 1991. Bratislava : Historický ústav SAV,1992. 
Slovenská veda : zborník zo 14. medzinárodnej konferencie. Ed. Elena Nedorostová. Bratislava : Veda, 2001.
Citation of study in text-book, year-book, anniversary volume
ZELENÁK, Peter. Maďarská menšina v geopolitických reláciách Slovenska. In PEKNÍK, Miroslav (Ed.). Pohľady na slovenskú politiku: Geopolitika – Slovenské národné rady – Čechoslovakizmus. Bratislava : Veda, 2000, s. 199-227.
Citation of study in periodical published
BYSTRICKÝ, Valerián. Nacistické Nemecko a vznik Slovenského štátu. In Vojenská história, 2001, roč. 5, č. 2, s. 41-61.
Citation of periodical
Karpathen Post, 30. august 1919, č. 35, Was wir fordern.
Citation of scheduled source-book
ČELOVSKÝ, B. Mnichovská dohoda..., s. 26.
Citation of archive source
Štátny archív (ďalej ŠA) Levoča, fond (ďalej f.) Spišská župa 1860 – 1922 (ďalej SŽ), škatuľa (ďalej š.) 2814, číslo (ďalej č.) 2071/1920, Správa župana o politických a národnostných pomeroch v Spišskej župe
Slovenský národný archiv (Slovak national Archive, hereinafter referred only as SNA) Bratislava, fund (f.) Policajné riaditeľstvo (Police Directory, hereinafter referred only to as PR), carton (c.) 750, Pravidelní situační správa, 31.12.1925.