Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Ethical norms in social research: A sight from psychological perspective

Etické normy v spoločenskovednom výskume: pohľad z perspektívy psychológie

Autor:

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, vyrost@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

An effort to create ethical code in psychology has its history in our country. The changes in legislation in Slovakia stimulated the preparation and next the approval  of  the new Ethical code of psychological service. The article discusses its impact to the area of psychological research. 

Bibliografické informácie (sk)

VÝROST, Jozef. Etické normy v spoločenskovednom výskume: pohľad z perspektívy psychológie. Človek a spoločnosť, 1998, roč. 1, č. 1.

Bibliographic information

VÝROST, Jozef. Ethical norms in social research: A sight from psychological perspective. Individual and Society, 1998, Vol. 1, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok