Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Intersex differences in aggressive behavior

Interpohlavné rozdiely v agresívnom správaní

Autor:

František Baumgartner, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, baumgar@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Príspevok sa sústreďuje na teoretický prehľad týkajúci sa interpohlavných rozdielov v agresívnom správaní. V tomto kontexte sa zaoberáme sociálno-rolovým prístupom a riešime tiež typy agresívneho správania ako prejavy odlišných stratégií. Interpohlavné rozdiely v sociálnom správaní sú odvodené od tradičného rozdelenia spoločenských pozícií žien a mužov. Rozdielne roly podmieňujú obsah očakávaní, ktoré sú s nimi spojené. V súlade s teóriou sociálnym rolí sa diferencované očakávania transformujú do rozdielov medzi ženami a mužmi a to sa týka aj agresie, pričom sa predpokladá vyššia afinita mužov k agresívnemu správaniu. 

Abstract

Paper focuses on a theoretical overview of the intersex differences in aggressive behavior. In this context we are dealing with socio-role approach and also the types of aggressive behavior as manifestations of different strategies. Intersex differences in social behavior are derived from the traditional allocation of social positions of women and men. Different roles make the content expectations that are associated with them. In accordance with the theory of social roles are differentiated expectations transform into differences between women and men and that includes aggression, assuming a higher affinity to the aggressive behavior of men.

Bibliografické informácie (sk)

BAUMGARTNER, František. Interpohlavné rozdiely v agresívnom správaní. Človek a spoločnsoť, 1998, roč. 1, č. 1.

Bibliographic information

BAUMGARTNER, František. Intersex differences in aggressive behavior. Individual and Society, 1998, Vol. 1, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok