Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

An attempt to the connection of Marmaros-Sigets circuit to the Transcarpathian Ukraine

Pokus o pripojenie Marmarošsko-sigetského okruhu k Zakarpatskej Ukrajine

Autor:

Marián Gajdoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gajdosm@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Udalosti, ku ktorým došlo koncom roku 1944  na  území Zakarpatska a ktoré viedli k jeho integrácii do Ukrajinskej SSR,  mali výrazný vplyv aj na vývoj v južnej časti územia Maramoroščyny  nachádzajúcom sa v Rumunsku. Začiatkom roku sa tu medzi ukrajinským, ale aj maďarským obyvateľstvom  začalo aktivizovať hnutie za spojenie so  Zakarpatskom. Na jeho čele spočiatku stala skupina ukrajinskej  inteligencie v meste Siget, vedená advokátom Ivanom Odovičukom, ktorá  mala úzke kontakty na predstaviteľov Zakarpatskej Ukrajiny. Na podporu  idey zjednotenia boli organizované veľké petičné akcie a zhromaždenia  nielen v Sigete, ale aj na vidieku. Výkonnú moc preberali miestne  národné rady. Bolo prijaté rozhodnutie o rozpustení rumunskej polície a  jej nahradení ľudovou milíciou. 5. 2. 1945 bol zvolený Okružný národný  výbor, ktorý prevzal moc od prefekta Marmarošsko - sigetského okruhu.  Pokusy prorumunsky orientovaných síl zabrániť uvedeným krokom neboli  úspešné a to napriek tomu, že disponovali pomerne rozsiahlou podporou  rumunského obyvateľstva. Hnutie za zjednotenie so Zakarpatskom našlo  pozitívnu odozvu medzi predstaviteľmi sovietskeho velenia v regióne. Na druhej strane sa však nestretlo s podporou oficiálnych predstaviteľov  ZSSR. K pripojeniu Marmarošsko - Sigetského okruhu k Zakarpatskej  Ukrajine napokon nedošlo. Rozhodnutím Spojeneckej kontrolnej komisie  došlo 9. - 10. apríla 1945 k znovunastoleniu moci  prorumunsky  orientovaných síl.

Abstract

Events that occurred in late 1944 in the territory of Transcarpathia, which led to its integration into the Ukrainian SSR, had a significant impact on development in the southern part of the territory Maramoroščyna, located in Romania. In early here between the Ukrainian, but also the Hungarian population began to mobilize a movement for connection to Transcarpathia. It is headed initially, became the Ukrainian intelligentsia in Siget led by lawyer Ivan Odovičuk, who have close contacts to representatives of the Transcarpathian Ukraine. To support the idea of ​​unification were organized a petition and assembly, not only in Siget, but also in rural areas. The executive discussed the local National Council. It was decided to dissolve the Romanian Police and its replacement by vigilantes. 5th of February 1945  was elected a Circularity national committee, which took power from the prefect Marmaros - Sigets circuit.

Bibliografické informácie (sk)

GAJDOŠ, Marián. Pokus o pripojenie Marmarošsko-sigetského okruhu k Zakarpatskej Ukrajine. Človek a spoločnosť, 1998, roč. 1, č. 1.

Bibliographic information

GAJDOŠ, Marián. An attempt to the connection of Marmaros-Sigets circuit to the Transcarpathian Ukraine. Individual and Society, 1998, Vol. 1, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok