Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The beginnings of the activities of the Democratic Party to the liberated territory in the period up to the first Congress

Začiatky činnosti Demokratickej strany na oslobodenom území v období do jej prvého zjazdu

Autor:

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sutaj@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Príspevok sa zaoberá problematikou organizačného  budovania Demokratickej strany po prechode frontu. Rozoberá niektoré  problémy spolunažívania dvoch existujúcich politických strán, ich  vzájomný pomer a s tým súvisiace problémy. Charakteristickou črtou je  zhoršovanie vzájomného vzťahu Komunistickej strany Slovenska a  Demokratickej strany, to súviselo s meniacou sa situáciou a  stabilizáciou pomerov. Príspevok mapuje organizačné začiatky,  organizačnú štruktúru Demokratickej strany a zloženie najvyšších orgánov Demokratickej strany, ako aj prácu na programe strany.

Abstract

The paper deals with the issue of organizational building of the Democratic Party after the transition front. Discusses some of the problems of coexistence of two existing political parties, their mutual relationship and related problems. A characteristic feature is the deterioration of the relationship of the Slovak Communist Party and the Democratic Party, this was related to the changing situation and stabilization conditions. Post beginnings organizational charts, organizational structure and composition of the Democratic Party of the highest authorities of the Democratic Party, as well as work on the program side.

Bibliografické informácie (sk)

ŠUTAJ, Štefan. Začiatky činnosti Demokratickej strany na oslobodenom území v období do jej prvého zjazdu. Človek a spoločnosť, 1998, roč. 1, č. 1.

Bibliographic information

ŠUTAJ, Štefan. The beginnings of the activities of the Democratic Party to the liberated territory in the period up to the first Congress. Individual and Society, 1998, Vol. 1, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok