Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Discrimination of German and Hungarian population in Slovakia after World War II in the area of schools and education.

Diskriminácia nemeckého a maďarského obyvateľstva na Slovensku po druhej svetovej vojne v oblasti školstva a vzdelania

Autor:

Soňa Gabzdilová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gabzdil@saske.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstract

One of the important determinants of political  and social development in Slovakia after World War II was the status of  German and Hungarian minority. For the part of German population which  avoid the compulsory transfer to Germany and stayed in Slovakia  (estimations range from 20 000 up to 24 000 persons) a decree of Slovak  National Council no.6/1944 was relevant, because  regulated the  education of non-Slavic minorities (German and Hungarian) in their  mother tongues on elementary schools. However, due to political and  social situation in after-war Slovakia, the education in German and  Hungarian language was not enacted. Hungarian minority gained access to  the education in Hungarian language in 1948. In regard to education in  German langue, in spite of political changes in years 1948 and 1968,  this did not started. Only 1989 brought a change and one of the basic  rights - education in mother tongue - was secured also for members of  German minority.

Bibliografické informácie (sk)

GABZDILOVÁ, Soňa. Diskriminácia nemeckého a maďarského obyvateľstva na Slovensku po druhej svetovej vojne v oblasti školstva a vzdelania. Človek a spoločnosť, 1998, roč. 1, č. 2.

Bibliographic information

GABZDILOVÁ, Soňa. Discrimination of German and Hungarian population in Slovakia after World War II in the area of schools and education. Individual and Society, 1998, Vol. 1, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok