Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Current views on the impact of social norms on human behavior in social psychology

Súčasné pohľady na vplyv sociálnych noriem na ľudské správanie v sociálnej psychológii

Autor:

Ladislav Lovaš, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, lovas@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Cieľom teoretického príspevku je zhrnúť informácie o vysvetľovaní vplyvu sociálnych noriem na ľudské správanie v sociálnej psychológii. Venujeme sa konkrétne teórii ohniska noriem a teórii morálnych výpadkov. Spoločné znaky týchto prístupov umožňujú formovať črtajúcu sa predstavu o pôsobení noriem na správanie jednotlivca a vysvetlenie príčin, prečo sa za istých okolností ľudia nesprávajú v súlade s normami, ktoré inak uznávajú a akceptujú. 

Abstract

The aim of this paper is to summarize the theoretical information about explaining the impact of social norms on human behavior in social psychology. We we are dealing specifically with theory outbreak of norms and theory of moral failures. Common features of these approaches enable to form an idea of ​​the influence of norms for individual behavior and explanation of the reasons why in certain circumstances, people do not behave in accordance with norms, which otherwise recognize and accept.

Bibliografické informácie (sk)

LOVAŠ, Ladislav. Súčasné pohľady na vplyv sociálnych noriem na ľudské správanie v sociálnej psychológii. Človek a spoločnosť, 1998, roč. 1, č. 2.

Bibliographic information

LOVAŠ, Ladislav. Current views on the impact of social norms on human behavior in social psychology. Individual and Society, Vol. 1, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok