Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The Czech schoolmasters in Slovakia in 1918-1938 (previous research results)

Českí stredoškolskí profesori na Slovensku v rokoch 1918-1938 (doterajšie výsledky výskumu)

Autor:

Pavol Matula, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, matula@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Príchod českých učiteľov stredných škôl na Slovensko, bol jednou z možností, ako riešiť v relatívne krátkom čase nedostatok slovenských pedagógov. Vládna politika viedla k nesystematickému zvýšeniu počtu nových českých pedagógov na Slovensko. Títo pedagógovia boli postavení do nevítanej úlohy, ako ľudia, ktorí zaberajú miesta slovenských pedagógov. Ďalším problémom, ktorý nasledoval sa po vzniku Československa a vstupu Čechov na slovenské pedagogické pole, bol problém jazyka. 

Abstract

The entry of Czech high school teachers in Slovakia was one of the possibilities how to solve a dearth of Slovak pedagogues in relatively short time and to built-up a Slovak high school system. The government policy, leading to abundant and non-systematic addition of new Czech pedagogues into Slovakia, placed these pedagogues into unwelcome position, as a person, who are taking places of Slovak educators. Another problem, which after establishment of Czechoslovakia and entry of Czechs in Slovakia ensued, was problem of language. The attitude of Czech pedagogues to Slovak language was determined by their general attitude to Slovakia. 

Bibliografické informácie (sk)

MATULA, Pavol. Českí stredoškolskí profesori na Slovensku v rokoch 1918-1938 (doterajšie výsledky výskumu). Človek a spoločnosť, 1998, roč. 1, č. 4.

Bibliographic information

MATULA, Pavol. The Czech schoolmasters in Slovakia in 1918-1938 (previous research results). Individual and Society, 1998, Vol. 1, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok