Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Two research looks at social norms - distribution and contribution

Dva pohľady na výskum sociálnych noriem - distribúcia a príspevok

Autor:

Eva Bolfíková, spoločenskovedný ústav SAV Košice, bolfikov@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Predkladaný príspevok pojednáva o problematike sociálnych noriem z dvoch perspektív.  Prvá časť sa zameriava na výskumné šetrenie normatívnej dimenzie spravodlivosti distribúcie zdrojov, pričom cieľom  bolo zistenie všeobecnej miery inklinácie respondentov k princípom rovnosti, potreby a spravodlivosti v rozdeľovaní prostriedkov zo zdroja a identifikácia rozličnej miery konformity s normami distribúcie zdrojov podľa 3 spomínaných princípov v 4 oblastiach spoločenského života (ekonomická, sociálna, politická a všeľudská). Výskumnú vzorku tvorilo 20 študentov vo veku od 20 do 22 rokov. Výsledky ukázali, že miera konformity s normami je vzhľadom na podmienky distribúcie v jednotlivých oblastiach života diferencovaná. Zo sledovaných princípov respondenti najviac uprednostňujú princíp rovnosti a najmenej princíp spravodlivosti. V druhej časti bol cieľ identifikácia možných diferencií medzi subjektívne internou a subjektívne externou normou a zistenie vzťahu medzi pocitom príslušnosti k sociálnym makro-útvarom a mierou konformity k subjektívne internej norme. Výsledky ukázali, že vnímanie obidvoch sledovaných noriem je výrazne štruktúrované.

Abstract

The presented contribution deals with the issue of social norms from two perspectives. The first part focuses on the research investigation  about normative dimension of justice distribution of resources. The aim was to assess the general degree inclination of respondents to the principles of equality , needs and justice in the distribution of the resources and the identification of different degrees of conformity with the norms of distribution of resources according to three mentioned principles in 4 areas of social life (economic, social, political and human). The research sample consisted of 20 students aged 20-22 years . Results showed that the rate of conformity with the norms is differentiated according to conditions of distribution in the various fields of life. Studied the principles of most respondents, they prefer the principle of equality and the principle of justice is least prefered. In the second part of project was the aim to identify possible differences between subjective internal and external subjective norm , and determining the relationship between the sense of belonging to the macro - social formation and the rate of conformity to the subjectively internal norm. Results showed that the perception of both norms is heavily textured .

Bibliografické informácie (sk)

BOLFÍKOVÁ, Eva. Dva pohľady na výskum sociálnych noriem - distribúcia a príspevok. Človek a spoločnosť, 1998, roč. 1, č. 4.

Bibliographic information

BOLFÍKOVÁ, Eva. Two research looks at social norms - distribution and contribution. Individual and Society, 1998, Vol. 1, No. 4. 

Článok v PDF

Zdieľať článok