Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Cognitive representation of norms: from conceptualisation to usage

Kognitívne reprezentácie noriem: Od konceptualizácie k využitiu

Autor:

Ladislav Lovaš, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, lovas@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Príspevok  poukazuje na možnosti, vyplývajúce z využitia teórie kognitívnych reprezentácií a jej uplatnenia. Základom hľadania dispozičných súvislostí a dôsledkov v oblasti percepcie a rozhodovania je identifikácia typických konfiguráciá IDP noriem. Súvislosti, ktoré sa týkajú konfliktu všeobecnejších injunktívnych noriem so situačne relevantnými deskriptívnymi poukazujú na potrebu detailnejšej analýzy behaviorálneho rozhodovania v súvislosti s agresiou. 

Abstract

The contribution highlights the opportunities arising from the use of cognitive representations theory and its application. Principle of searching dispositional implications and consequences of perception and decision-making is the identification of a typical configuration norms. Context relating to the broader conflict of injunctive norms with situationally relevant descriptive norms highlight the need for more detailed analysis of behavioral decision-making in relation to aggression.

Bibliografické informácie (sk)

LOVAŠ, Ladislav. Kognitívne reprezentácie noriem: Od konceptualizácie k využitiu. Človek a spoločnosť, 1998, roč. 1, č. 4.

Bibliographic information

LOVAŠ, Ladislav. Cognitive representation of norms: from conceptualisation to usage. Individual and Society, 1998, Vol. 1, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok