Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Hungarian minority, public policy - Past and Present

Maďarská menšina, občianska politika - historia a súčasnosť

Autor:

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sutaj@saske.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Autor v článku informuje o realizácii  projektu VEGA „Národnostná politika a etnické menšiny na Slovensku v rokoch 1945 – 1954“ a hodnotí dosiahnuté výsledky najmä v publikačnej oblasti ako aj  prínos pre spoločenskú prax. 

Abstract

Author of the article informs about the project VEGA "National policy and ethnic minorities in Slovakia in 1945 - 1954" and the results achieved especially in the field of publishing, as well as contribution to social practice.

Bibliografické informácie (sk)

ŠUTAJ, Štefan. Maďarská menšina, občianska politika - historia a súčasnosť. Človek a spoločnosť, 1998, roč. 1, č. 4.

Bibliographic information

ŠUTAJ, Štefan. Hungarian minority, public policy - Past and Present. Individual and Society, 1998, Vol. 1, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok