Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Verification of the stability of trans-situational normative beliefs – the NOSTRA1 scale.

Možnosti overovania transsituačnej stability normatívnych presvedčení – metodika NOSTRA1

Autor:

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, vyrost@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

NOSTRA 1 serves as a tool for IDP model empirical verification and consists of 18 situations, which represents the three main domains of human life: personal (health, life environment, personal freedom), micro-social or interpersonal (partnership, friendship, family) and macro-social (education, work, possessions). Statistical analysis (MANOVA) of NOSTRA1 results serve as the evidence of validity of the IDP model (injunctive norms – descriptive norms – personal norms) and also of  the trans-situational  stability of normative beliefs.


Bibliografické informácie (sk)

VÝROST, Jozef. Možnosti overovania transsituačnej stability normatívnych presvedčení – metodika NOSTRA1. Človek a spoločnosť, 1998, roč. 1, č. 4.

Bibliographic information

VÝROST, Jozef. Verification of the stability of trans-situational normative beliefs – the NOSTRA1 scale. Individual and Society, 1998, Vol. 1, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok