Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Difficult life situations and normative beliefs simulated by virtual reality

Náročné životné situácie a normatívne presvedčenia simulované virtuálnou realitou

Autor:

Martin Babík, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, tinoba@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Cieľom predkladaného projektu bolo odhaliť niektoré psychologické vplyvy spojené s virtuálnou realitou, konkrétne sa zameriava na náročné životné situácie simulované virtuálnou realitou. Prvá časť projektu bola zameraná na emocionálne prežívanie jedincov pod vplyvom virtuálnej reality resp. do akej miery virtuálna realita simuluje realitu. Vzorku tvorilo 216 študentov psychológie a ekonómie vo veku od 21 do 24 rokov. Výsledky faktorovej analýzy preukázali extrahovanie dvoch faktorov, pozitívneho a negatívneho prežívania. Ďalšie zistenie ukázalo, že za posledné 6 mesačné obdobie boli respondenti v celkovej emocionálnej rovnováhe (pozitívne ladenie). Za prínos výskumu autor považuje psychometrické overenie Dotazníka emocionálneho prežívania. V druhá časti sa venuje vplyvu normatívnych presvedčení na simulované správanie virtuálnou realitou v dopravných situáciách. Celkové výsledky nie sú k dispozícii, nakoľko projekt nebol dokončený.

Abstract

The aim of the presented project was to uncover some psychological impacts associated with virtual reality, specifically focusing on difficult life situations simulated by virtual reality. The first part of the project was focused on the emotional experience of individuals under the influence of virtual reality respectively the extent to which virtual reality simulates reality. The sample consisted of 216 students of psychology and economics aged 21-24 years. The results of factor analysis showed extracting of two factors , positive and negative emotions. Other findings revealed that for the last 6 month period, respondents were in total emotional balance (positive mood). For the benefit of research the author considers psychometric verification of The questionnaires of emotional survival. The second part is devoted to the impact of normative beliefs on simulated behavior by virtual reality in traffic situations. The overall results are not available, because the project was not completed.

Bibliografické informácie (sk)

BABÍK, Martin. Náročné životné situácie a normatívne presvedčenia simulované virtuálnou realitou. Človek a spoločnosť, 1998, roč. 1, č. 4.

Bibliographic information

BABÍK, Martin. Difficult life situations and normative beliefs simulated by virtual reality. Individuality and Society, 1998, Vol. 1, No. 4.  

Článok v PDF

Zdieľať článok