Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

National policy and ethnic minorities in Slovakia in 1945 - 1954

Národnostná politika a etnické menšiny na Slovensku v rokoch 1945 - 1954

Autor:

Marián Gajdoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gajdosm@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Autor v článku informuje o realizácii  projektu VEGA „Národnostná politika a etnické menšiny na Slovensku v rokoch 1945 – 1954“ a hodnotí dosiahnuté výsledky najmä v publikačnej oblasti ako aj  prínos pre spoločenskú prax. Upozorňuje tiež na nedostatok finančných prostriedkov pri riešení projektu. 

Abstract

Author of the article informs about the project VEGA "National policy and ethnic minorities in Slovakia in 1945 - 1954" and the results achieved especially in the field of publishing, as well as contribution to social practice. Also points to the lack of funds at project.

Bibliografické informácie (sk)

GAJDOŠ, Marián. Národnostná politika a etnické menšiny na Slovensku v rokoch 1945 - 1954. Človek a spoločnosť, 1998, roč. 1, č. 4.

Bibliographic information

GAJDOŠ, Marián. National policy and ethnic minorities in Slovakia in 1945 - 1954. Individual and Society, 1998, Vol. 1, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok