Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The German Minority in Slovakia since 1918 with the focus on Spis

Nemecká menšina na Slovensku po roku 1918 so zameraním na oblasť Spiša

Autor:

Soňa Gabzdilová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gabzdil@saske.sk

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, olejnik@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Maďarizačný proces v Uhorsku vrcholiaci na prelome 19.a 20. storočia, vcelku úspešne, najmä na Spiši, transformoval Nemcov na „uhorských patriotov„. Vznik Československej republiky bol značnou časťou spišských Nemcov prijímaný s rozpakmi a v určitých prípadoch so zjavnou nevôľou, čo bolo determinované predovšetkým ekonomickými faktormi, najmä stratou uhorského trhu. Značná časť spišskonemeckej inteligencie pracovala v uhorskej štátnej správe a cítila sa byť organickou súčasťou jednotného „uhorského národa“.  Prouhorské postoje spišských Nemcov našli odraz v politike Zipser deutsche Partei (Spišskonemeckej strany), ktorá  na prouhorskej orientácii zotrvávala temer až do rozpadu ČSR.  Mníchovská dohoda a následné rozbitie Československej republiky znamenali zásadný obrat aj v postavení nemeckej menšiny. Deutsche Partei in der Slowakei (Nemecká strana na Slovensku) si stanovila za cieľ nacifikáciu všetkých Nemcov na Slovensku. Vedeniu Deutsche Partei in der Slowakei sa podarilo „zjednotiť“ takmer všetkých príslušníkov nemeckej menšiny do svojich radov, vrátane Nemcov na Spiši, a zároveň získať status ich jediného politického reprezentanta. Výskum archívnych dokumentov neumožňuje dať vyčerpávajúcu odpoveď na otázku, do akej miery sa príslušníci nemeckej menšiny vnútorne stotožnili s týmto procesom.

Abstract

The program of „magyarisation“, culminating in Hungary at the end of nineteen century and during the first years of twentieth century, generally successfully, especially in the region of Spis, transformed Germans into “Hungarian patriots”. The establishment of Czechoslovakian Republic was by a sizeable part of Spis Germans accepted with mixed feelings and in some cases with outspoken refusal, which was conditioned namely by economic factors, primarily resulting in loss of Hungarian market. A large segment of German Spis intelligentsia was employed in state apparatus and perceived itself as an organic part of unified “Hungarian nation”. Pro-Hungarian attitudes of Spis Germans were reflected in policies of Zipser deutsche Partei (Spis German Party), which kept its pro-Hungarian orientation almost to the destruction of CSR. Munich agreement and subsequent destruction of Czechoslovak Republic caused a profound turn-over in the status of German minority. Deutsche Partei in der Slowakei (German Party in Slovakia) set a goal of nazification of all Germans in Slovakia. The leadership of Deutsche Partei in der Slowakei was successful to “unify” almost all members of German minority into its ranks, including Spis Germans and to acquire a status of only representative of German population. The research of archive documents is not enabling to give an conclusive answer to what degree members of German minority unified themselves with this process.

Bibliografické informácie (sk)

GABZDILOVÁ, Soňa - OLEJNÍK, Milan. Nemecká menšina na Slovensku po roku 1918 so zameraním na oblasť Spiša. Človek a spoločnosť, 1998, roč. 1, č. 4.

Bibliographic information

GABZDILOVÁ, Soňa - OLEJNÍK, Milan. The German Minority in Slovakia since 1918 with the focus on Spis. Individual and Society, 1998, Vol. 1, No. 4. 

Článok v PDF

Zdieľať článok