Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Some aspects of researching the ethnic identity of hungarian minority in Slovakia after Slovak society transformation

Niektoré aspekty skúmania etnickej identity maďarskej menšiny na Slovensku po transformácii slovenskej spoločnosti

Autor:

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisin@saske.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Článok prezentuje výsledky riešenia vedecko-výskumného projektu VEGA (1995-1998) pod názvom "Medzigeneračná pamäť ako mediátor formovania nových identít v procese transformácie slovenskej spoločnosti". Konkrétne sa zameriava na analýzu otázok týkajúcich sa  troch tematických okruhov: oblasť národnostnej kultúry, používanie materinského jazyka menšín v rôznych komunikačných situáciách, otázky etnickej identifikácie.

Abstract

The paper presents results of the research project VEGA (1995-1998) entitled „ Intergeneration memory as a mediator of forming the new identities in the process of transformation Slovak society“. It focuses on the analysis of the questions concerning three thematic areas: area of  ethnic culture, usage of minorities native language in different communicational situations, questions of ethnic identification.

Bibliografické informácie (sk)

HOMIŠINOVÁ, Mária. Niektoré aspekty skúmania etnickej identity maďarskej menšiny na Slovensku po transformácii slovenskej spoločnosti. Človek a spoločnosť, 1998, roč. 1, č. 4.

Bibliographic information

HOMIŠINOVÁ, Mária. Some aspects of researching the ethnic identity of hungarian minority in Slovakia after Slovak society transformation. Individual and Society, 1998, Vol. 1, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok