Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Verification of differentiation standards model (IDP model) – monitoring the impact of different forms of expression standards

Overovanie modelu diferenciácie noriem (model IDP) - sledovanie vplyvu rôznych foriem vyjadrenia noriem

Autor:

František Baumgartner, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, baumgar@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Štúdia analyzuje reprezentácie injunktívnych, deskriptívnych a personálnych noriem z vybraných oblastí, pričom časť z nich tvorili normy explicitné a implicitné. Našim cieľom bolo zisťovať vplyv rôzneho vyjadrenia noriem na ich kognitívne reprezentácie. Výskumnú vzorku tvorilo 147 študentov košických univerzít, pričom ich priemerný vek bol 21,2 roka. Vzorka pozostávala z 43 mužov a 104 žien. Na účely výskumu sme použili dotazník NOSTRA 1. Výsledky preukázali pozitívny vplyv formálneho vyjadrenia noriem na ich akceptáciu, čo sa prejavilo mierou nesúhlasu s porušením normy. 

Abstract

The study analyzes representations of injunctive, descriptive and personal norms from selected area. Some of them were explicit and implicit. Our aim was to investigate the effect of different representation of norms for their cognitive representations. The research sample consisted of 147 university students in Košice, their mean age was 21.2 years. Sample consisted of 43 men and 104 women. For research purposes, we used a questionnaire NOSTRA 1. Results showed a positive effect of formal representation of norms for their acceptance, which was shown by degree of disagreement  with breach of norms

Bibliografické informácie (sk)

BAUMGARTNER, František. Overovanie modelu diferenciácie noriem (model IDP) - sledovanie vplyvu rôznych foriem vyjadrenia noriem. Človek a spoločnosť, 1998, roč. 1, č. 4.

Bibliographic information

BAUMGARTNER, František. Verification of differentiation standards model (IDP model) – monitoring the impact of different forms of expression standards. Individual and Society, 1998, Vol. 1, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok