Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Different generation - use other explanation?

Rozdielne generácie - používanie iných vysvetľovaní?

Autor:

Viera Bačová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, vbacova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Cieľom výskumu bolo identifikovať rozmanitosť možných vysvetlení histórie a súčasnosti Slovenska a Slovákov, ich rozsah, záber, vnútornú štruktúru a kvalitu u 3 generácií – mladšia (20-25 rokov), stredná (40-45 rokov) a staršia (60 a viac). Výskumnú vzorku tvorilo 136 respondentov. Pre účely výskumu bola použitá Q metodológia. Technikou triedenia účastníci posudzovali 44 výrokov z daných oblastí: chápanie etnicity, kľúčové historické udalosti Slovenska a historický odkaz, princípy politického života, postoje k maďarskej a rómskej menšine, povaha Slovákov, postavenie a ďalšie smerovanie Slovenska.  Výsledky ukázali generačné rozdiely v identifikovaní sa  makrospoločenstvami a generačné rozdiely v položkách škály etnického uvedomenia. 

Abstract

The aim of the research was to identify the variety of possible explanations for past and present Slovakia and the Slovaks, their range, internal structure and quality for 3 generations - younger (20-25 years), middle (40-45 years) and older (60 and over). Research sample consisted of 136 respondents. For the purpose of research was used Q methodology. By sorting technique participants judged 44 statements from those areas: understanding ethnicity, key historical events in Slovakia and historical reference, the principles of political life, attitudes towards the Hungarian and Roma minorities, Slovaks character, status and future direction of Slovakia. The results showed generational differences in identifying themseves with makrosocietas and generational differences in the scale items of ethnic awareness.

Bibliografické informácie (sk)

BAČOVÁ, Viera. Rozdielne generácie - používanie iných vysvetľovaní?. Človek a spoločnosť, 1998, roč. 1, č. 4.

Bibliographic information

BAČOVÁ, Viera. Different generation - use other explanation? Individual and Society, 1998, Vol. 1, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok