Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Examining of social norms of interethnic relationships

Skúmanie sociálnych noriem medzietnických vzťahov

Autor:

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisin@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Článok sa zaoberá  skúmaním vplyvu sociálnych noriem (v rámci nich právnych noriem) na medzietnické vzťahy a správanie sa členov jednotlivých etník žijúcich na Slovensku navzájom v období transformácie slovenskej spoločnosti. Uvedený výstup je výsledkom riešenia grantového projektu VEGA: „Úloha sociálnych a implicitných noriem v stratégiách správania." (1997-1999)

Abstract

The paper focuses on the examining of the influence of social norms (and legal norms) to interethnic relationships and behaviour of members of selected ethnicities living in Slovakia in the period of Slovak society transformation. The paper presents results of the research project VEGA: Role of social and implicit norms in behavioural strategies“. (1997-1999)

Bibliografické informácie (sk)

HOMIŠINOVÁ, Mária. Skúmanie sociálnych noriem medzietnických vzťahov. Človek a spoločnosť, 1998, roč. 1, č. 4.

Bibliographic information

HOMIŠINOVÁ, Mária. Examining of social norms of interethnic relationships. Individual and Society, 1998, Vol, 1, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok