Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Fairness in social context

Spravodlivosť v sociálnom kontexte

Autor:

Slávka Hadušovská, spoločenskovedný ústav SAV Košice, hadus@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Článok prezentuje teoretické východiská pre formulovanie noriem, ktoré upravujú konanie v interpesonálnych vzťahoch do takej podoby, aby boli vnímané ako zaručujúce spravodlivosť v rôznych sociálnych celkoch. Opisuje vzťah spravodlivosti a sociálnych noriem fungujúcich v spoločnosti , pričom spravodlivosť je chápaná ako najdôležitejšia mravná cnosť. Na základe uvedených teoretických východísk ponúka v závere návrh na empirický výskum o miere potreby ľudí po spravodlivosti obsiahnutej v sociálnych normách upravujúcich vzájomné spolužitie, pričom autorka uvádza 3 špecifické formy spravodlivosti.

Abstract

The paper presents the theoretical basis for the formulation of norms that regulate behavior in interpesonal relations into a form to be perceived as guaranteeing justice in different social units. It describes the relationship of justice and social norms operating in society, and justice is seen as the most important moral virtuousness. Based on mentioned theoretical background, it offers a proposal on empirical research of the level of people's needs for justice contained in the social norms governing mutual coexistence, the author presents three specific forms of justice.

Bibliografické informácie (sk)

HADUŠOVSKÁ, Slávka. Spravodlivosť v sociálnom kontexte. Človek a spoločnosť, 1998, roč. 1, č. 4.

Bibliographic information

HADUŠOVSKÁ, Slávka. Fairness in social context. Individual and Society, 1998, Vol. 1, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok