Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The role of social and implicit norms in behavioral strategies – the VEGA grant project.

Úloha sociálnych a implicitných noriem v stratégiách správania – grant VEGA 2/4168

Autor:

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, vyrost@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

This short article brings information about the new model of normative beliefs – IDP (injunctive norms – descriptive norms – personal norms),  and first results, gained in the process of its verification.   

Bibliografické informácie (sk)

VÝROST, Jozef. Úloha sociálnych a implicitných noriem v stratégiách správania – grant VEGA 2/4168. Človek a spoločnosť, 1998, roč. 1, č. 4.

Bibliographic information

VÝROST, Jozef. The role of social and implicit norms in behavioral strategies – the VEGA  grant project. Individual and Society, 1998, Vol. 1, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok