Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Virtual community: "Disclosure of standards?"

Virtuálne komunity: „Objavenie noriem ?"

Autor:

Peter Bajan, pbajan@ns.saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

V príspevku autor vyzdvihuje potrebu zaoberať sa normatívnymi otázkami v prostredí internetu a virtuálnych komunít. Ide o potrebu pravidiel , ktoré by upravovali správanie sa v elektornických sieťach a zamedzili nevhodné prejavy a aktivity na internete v spoločensko-politickom kontexte. Zároveň autor vyjadruje obavy, že virtuálny svet naruší etické základy spoločnosti a vzniknú nové pravidlá a hodnoty umožňujúce spoločensky neakceptovateľné správanie. Virtuálne spoločenstvá sú ponímané ako forma interpersonálneho stretávania sa, ktoré majú širokú budúcnosť.

Abstract

In this paper author highlights the need to deal with normative issues in the online environment and in virtual communities. It is about need for rules to govern behavior in electronic networks and prevent inappropriate displays and activities on the Internet in the socio-political context. At the same time the author expresses concern that the virtual world disturbs ethical foundations of society and creates new rules and values, which ​​enable socially unacceptable behavior. Virtual communities are perceived as a form of interpersonal meeting, which have a wide future.

Bibliografické informácie (sk)

BAJAN, Peter. Virtuálne komunity: „Objavenie noriem ?". Človek a spoločnosť, 1998, roč. 1, č. 4.

Bibliographic information

BAJAN, Peter. Virtual community: "Disclosure of standards?". Individual and Society, 1998, Vol. 1, No. 4. 

Článok v PDF

Zdieľať článok