Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Perception of the identity of macro-social formations

Vnímanie identity k makrosociálnym útvarom

Autor:

Miroslav Frankovský, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, franky@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Predkladaný výskum identity ľudí vo vzťahu k makrosociálnym útvarom prebiehal v 2 samostatných etapách. V prvý výskum bol zameraný na analýzu vplyvu veku na hodnotenie príslušnosti k makrosociálnym útvarom, ktorý sa ukázal ako významný. Identifikované boli aj rozdiely v miere prisudzovania príslušnosti k sledovaným útvarom v závislosti na objekte hodnotenia (seba, predchodcov a nasledovníkov). Cieľom bolo tiež preskúmať štruktúru makrosociálnych útvarov (obec, región, národ, náboženské spoločenstvo, profesijná skupina, Slovenská republika, stredná Európa, Európa, ľudstvo) Faktorová analýza potvrdila z hľadiska vnímania identity štruktúrovanosť makrosociálnych útvarov na "menšie" útvary  na "väčšie" útvary. Druhým výskumom sledovali autori štruktúry vnímania príslušnosti k makrosociálnym útvarom. Respodnenti posudzovali svoju účasť na hospodárskom, kultúrnom, sociálnom a politickom živote v daných útvaroch a vyjadrovali sa k svojmu pocitu príslušnosti k sledovaným sociálnym útvarom. Faktorová analýza potvrdila existenciu piatich namiesto očakávaných štyroch faktorov. 

Abstract

The presented research of people's identities in relation to macro-social formations took place in two separate phases. The first research was aimed to analyze the influence of age on the evaluation of belonging to the macro-social formations, which proved as significant. There was also identified differences in the attribution of jurisdiction to monitored formations, depending on the object´s evaluation (self , predecessors and successors ). The aim was also to examine the structure of macro-social formations (municipality, region, nation, religious community, occupational groups, Slovak Republic, Central Europe, Europe, mankind). Factor analysis confirmed structuring of macro-social formations to „smaller " and " bigger“ formations in terms of identity perception. The second research followed the structure of the perception of belonging to the macro social formations . Respodnents assessed their participation in economic, cultural, social and political life in those formations and expressed their sense of belonging to the monitoring social formations. Factor analysis confirmed the existence of five factors instead of the expected four factors.

Bibliografické informácie (sk)

FRANKOVSKÝ, Miroslav. Vnímanie identity k makrosociálnym útvarom. Človek a spoločnosť, 1998, roč. 1, č. 4.

Bibliographic information

FRANKOVSKÝ, Miroslav. Perception of the identity of macro-social formations. Individual and Society, 1998, Vol. 1, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok