Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Research on identity and historical memory

Výskum identity a historickej pamäti

Autor:

Viera Bačová, spoločenskovedný ústav SAV Košice, vbacova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Článok dokumentuje výstupy a podmienky riešenia projektu ,,Medzigeneračná pamäť ako mediátor formovania nových identít v procese transformácie slovenskej spoločnosti“, ktorý bol realizovaný od začiatku novembra 1995 do konca decembra 1998 na Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach a predstavuje grantovú úlohu VEGA. Obsahom článku je stručný opis dosiahnutých výsledkov podľa rokov riešenia projektu. V závere riešiteľka projektu konštatuje splnenie cieľov a plánovaných výstupov a poukazuje na náročnosť jeho organizácie.

Abstract

This article documents the outcomes and conditions of the project ,,Intergenerational memory as mediator of formation of new identities in transition´ process of Slovak society ", which was implemented from the beginning of November 1995 to the end of December 1998 in Institute of Social Sciences in Košice and it represents the grant VEGA. The content of the article is a brief description of the results achieved according to the year of the project. At the end of the project, coordinator notes achievement of objects and planned outcomes and he highlights the complexity of its organization.

Bibliografické informácie (sk)

BAČOVÁ, Viera. Výskum identity a historickej pamäti. Človek a spoločnosť, 1998, roč. 1, č. 4.

Bibliographic information

BAČOVÁ, Viera. Research on identity and historical memory. Individual and Society, 1998, Vol. 1, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok