Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 1

Original Articles

About the existence conditions of Czech teachers in Slovakia in years 1918 – 1938.

Jarmila Zacharová, Súkromná základná škola v Novej Dubnici, jarmila.zacharova@post.sk

The Model of Bureaucrat in Citizen’s Reflection

Eva Bolfíková, UPJŠ Košice, Fakulta verejnej správy, Katedra sociálnych vied, eva.bolfikova@upjs.sk

Political Representation of the Hungarian minority and its position relative to the design of the constitutional system of the Slovak Republic

Ladislav Orosz, Ústav národnostných a regionálnych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove, orosz@concourt.sk

Revitalisation of languages in relation to the ethnical identity.

Viktor Krupa, Ústav orientalistiky SAV, kaorvikr@savba.sk

Reviews and anotations

Prokop, Radim a kol.:Vývojové proměny postsocialistických měst ostravského a hornoslezského regionu v podmínkách transformace. Opava, Slezský ústav SZM, 2006, 203 s.

Mária Ďurkovská, futoova@saske.sk

Janák, Dušan: Kapitoly o československém vězeňství (1945 – 1955). Opava, Slezské zemské muzeum, 2002, 253 s.

Radoslav Maskaľ, maskal@saske.sk

Žena a právo. Právne a spoločenské postavenie žien v minulosti. (Ed. T.Lengyelová). Bratislava, Academic Electronic Press, 2004, 304 s.

Annamária Kónyová, konyova@unipo.sk

1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok