Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Teaching of the Hungarian language in Slovakia in 1944 - 1949 in the mirror of political and social change

Magyar nyelvű oktatás Szlovákiában az 1944 – 1949-es évek politikai-társadalmi változásainak tükrében

Autor:

Soňa Gabzdilová – Olejníková, Spoločenskovedný ústav SAV, gabzdil@saske.sk

Aranka Sápos, Spoločenskovedný ústav SAV, saposova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

V posledných rokoch druhej svetovej vojne členovia československej exilovej vlády na čele s E. Benešom urobili všetko preto, aby obnovili Československú republiku a súčasne sa zbavili  dvoch najväčších menšín – Nemcov a Maďarov. Tieto plány týkajúce sa maďarskej národnostnej menšiny sa celkovo nesplnili. Úplné vysídlenie a deportácia Maďarov sa neuskutočnila, ale na základe  vnútorných dekrétov, zákonov a nariadení boli obyvatelia maďarskej národnosti vytlačení z verejného života na celom území Československa a po strate štátneho občianstva tak zostali „bez domova“. Riešenie menšinových otázok silne ovplyvňovali zahranično-politické udalosti, a tak československé politické vedenie od roku 1948 postupne muselo urobiť ústupky, ktoré sa prejavili nielen vrátením československého štátneho občianstva obyvateľom maďarskej národnosti, ale aj v oblasti školstva. V krátkom čase sa začalo organizovať vyučovanie v maďarskom jazyku na juhu Slovenska.

Abstract

In the last years of World War II, members of the government headed by E. Beneš do everything possible to restore the Czechoslovak Republic and at the same time get rid of the two largest minorities - Germans and Hungarians. These plans for the Hungarian minority is generally not fulfilled. Full displacement and deportation of Hungarians has taken place, but on the basis of internal decrees, laws and regulations were inhabited by Hungarians forced out of public life throughout the territory of Czechoslovakia and the loss of citizenship and remained "homeless".

Bibliographic information

GABZDILOVÁ  -Olejníková, Soňa – SÁPOS, Aranka. Teaching of the Hungarian language in Slovakia in 1944 - 1949 in the mirror of political and social change. Individual and Society, 2007, Vol. 10, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok