Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

A community in dire straits – situation of ethnic Germans in Slovakia during years 1944 – 1946.

A community in dire straits – situation of ethnic Germans in Slovakia during years 1944 – 1946.

Autor:

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV, olejnik@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

História nemeckého osídlenia Slovenska dospela v rokoch 1944 – 1946 do tragického zavŕšenia. Viac ako osem storočí spolunažívania so slovenskou majoritou a ďalšími menšinami ukončil pokus nacistického Nemecka o nadvládu nad Európou. Príslušníci nemeckej menšiny na Slovensku sa v rámci nacistickej doktríny stali súčasťou tohto zámeru. Po porážke Nemecka československá vláda rozhodla, že rozhodujúca väčšina nemeckého obyvateľstva musí republiku opustiť. Po schválení tohto zámeru spojeneckými mocnosťami boli v rámci tzv. hromadného odsunu Nemcov z Československa odsunutí aj Nemci žijúci na Slovensku. Po ukončení odsunu v októbri 1946, zostal na Slovensku len nepatrný zlomok ich pôvodného počtu.

Abstract

History of German settlement in Slovakia came in the years 1944 - 1946 in tragic completion. More than eight centuries of coexistence with the Slovak majority and other minorities ended the attempt by Nazi Germany to dominate Europe. Members of the German minority in Slovakia was under Nazi doctrine became part of this plan. After the defeat of Germany, the Czechoslovak government decided that the decisive majority of the German population must leave the Republic. After approval of the plan by the allied powers were the so-called mass expulsion of Germans from Czechoslovakia relegated the Germans living in Slovakia. After completion of the removal in October 1946, remained in Slovakia only a tiny fraction of their original number.

Bibliographic information

OLEJNÍK, Milan. A community in dire straits – situation of ethnic Germans in Slovakia during years 1944 – 1946. Individual and Society, 2008, Vol. 11, Nr. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok