Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Psychological help for an unemployed person – theoretical assumptions

Autor:

Elżbieta Kasprzak, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Psychology Department, ekasp@ukw.edu.pl

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Článok popisuje hlavné predpoklady psychologickej pomoci nezamestnaným osobám. Bol zameraný na podstatu problémov, ktoré zažívajú nezamestnaní a následne aj na redukovanie týchto problémov. Predstavené podklady sa stali základom na vytvorenie programu kurzov na posilnenie psychologického stavu nezamestnaných osôb. Všetky problémy boli odhalené, analyzované a následne redukované počas kurzu vedeného psychológom. Prvá oblasť zvládania problémov bola zameraná na poznanie seba samého, vlastné profesionálne preferencie a osobnosť, talent a slabosti. Druhá časť sa zaoberala niektorými vlastnými emocionálnymi skúsenosťami a dosiahnutím presvedčenia o vlastnej efektívnosti. Ďalšou časťou tréningu bolo analyzovať oblasti života s nadšením a optimizmom a vyvinúť zmysel pre zodpovednosť. Poslednou časťou bolo utváranie si schopnosti budovania sociálnej podpory. 

Abstract

The article describes the main assumptions psychological assistance to unemployed persons. It focused on the essence of the problems experienced by the unemployed and consequently to reduce these problems. Presented documents formed the basis for the establishment of a program of courses to enhance the psychological status of unemployed. All problems were detected, analyzed and subsequently reduced during the course conducted by a psychologist.

Bibliographic information

KASPRZAK, Elżbieta. Psychological help for an unemployed person – theoretical assumptions. Individual and Society, 2008, Vol. 11, Nr. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok