Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Ukrainian minority and elections in 1946.

Українська меншина та вибори 1946 року

Autor:

Marián Gajdoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, Karpatská 5, gajdosm@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Systém politických strán na Slovensku pred voľbami v roku 1946 nebol dobudovaný. Aj existujúce strany nemali dostatočne rozvinuté svoje organizačné štruktúry. To sa prejavilo aj na predvolebnej kampani na severovýchodnom Slovensku, orientovanej na Rusínov a Ukrajincov.  Predvolebná kampaň v tomto regióne bola špecifická neujasnenou národnostnou orientáciou ako aj zložitými ekonomickými a sociálnymi pomermi. Situáciu komplikovali aj neujasnenosti týkajúce sa možnosti opcie ukrajinského obyvateľstva pre ZSSR  a bezpečnostné pomery v súvislosti s prienikom oddielov UPA na územie Slovenska.

Abstract

Before the elections in 1946 the system of political parties in Slovakia was not completely built up. Even existing political parties did not have sufficiently developed their organizational structure. This fact was reflected within the pre-election campaign in north-eastern Slovakia that was focused on Ruthenians and Ukrainians. The campaign in this region was specific for the unclear national orientation and complicated economical and social situation in the region as well. The situation was further complicated by the vagueness of the possibility of the option of Ukrainian inhabitants for the USSR and by the security issues affected by the pervasion of UPA troops to Slovakia.

Bibliographic information

GAJDOŠ, Marián. Ukrainian minority and elections in 1946. Individual and Society, 2008, Vol. 11, Nr. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok