Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Constitutional Aspects of the Policy of the Ukrainian National Council of the Prešov Region (1945 – 1951)

Constitutional Aspects of the Policy of the Ukrainian National Council of the Prešov Region (1945 – 1951)

Autor:

Marián Gajdoš, Institute of Social Sciences, Slovak Academy of Sciences Košice, gajdosm@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Ukrajinská a rusínska minorita bola v rokoch 1945 – 1948 jedinou národnostnou menšinou na Slovensku, ktorá mala svoj národnopolitický reprezentatívny orgán, istú kultúrnu autonómiu a význačné zastúpenie v miestnych a okresných národných výboroch. Ukrajinská národná rada Prjaševščiny bola národnoreprezentatívnym orgánom Rusínov a Ukrajincov na Slovensku. Napriek tomu, že jej postavenie v politickom systéme nebolo nikdy vymedzené a kodifikované, bola de facto inštitúciou uznávanou nielen príslušníkmi ukrajinskej a rusínskej národnosti, ale aj najvyššími štátnymi orgánmi. Až do volieb roku 1946 mala svojich poslancov v Dočasnom národnom zhromaždení a SNR a aj po parlamentných voľbách sa usilovala usmerňovať aktivity ukrajinských poslancov Ústavodarného NZ a členov SNR. 

Abstract

Ukrainian and Ruthenian minority was in the years 1945 - 1948 the only national minority in Slovakia, which had its national political representative body, some cultural autonomy and significant representation in local and district national committees. Ukrainian National Council Prjaševščiny was national authorities Ruthenians and Ukrainians in Slovakia. Although its position in the political system has never been defined and codified, the de facto institution is recognized not only by members of the Ukrainian and Ruthenian nationality, but also the highest state authorities. Until the elections of 1946 had its representatives in the Transitional National Assembly. 

Bibliographic information

GAJDOŠ, Marián. Constitutional Aspects of the Policy of the Ukrainian National Council of the Prešov Region (1945 – 1951). Individual and Society, 2008, Vol. 11, Nr. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok