Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The Hungarian Minority in the political life in Slovakia (as per example of 2007).

Maďarská menšina v politickom živote na Slovensku (na príklade roku 2007)

Autor:

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sutaj@saske.sk

Zlatica Sáposová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sapos@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The Hungarian Minority in Slovakia and its representation play a significant role in the social and political life of Slovakia. The relationship toward this minority from the perspective of the governmental policy has since 1989 become a barometer of pro-Europeanism and often even pro-democracy of the governmental groups.

Bibliografické informácie (sk)

ŠUTAJ, Štefan – SÁPOSOVÁ, Zlatica. Maďarská menšina v politickom živote na Slovensku  (na príklade roku 2007).Človek a spoločnosť, 2009, roč. 12, č. 1

Bibliographic information

ŠUTAJ, Štefan – SÁPOSOVÁ, Zlatica. The Hungarian Minority in the political life in Slovakia (as per example of 2007).Individual and Society, 2009, Vol. 12, No. 1

Článok v PDF

Zdieľať článok