Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Changes in the relations between Hungary and Hungarian minorities. Minority policy in central Europe.

Zmeny vo vzťahu Maďarska a menšinových maďarských komunít. Menšinová a národná politika v strednej Európe

Autor:

Nándor Bárdi, Ústav pre výskum etnických menšín Maďarskej akadémie vied, Budapešť, Maďarsko

László Szarka, Ústav pre výskum etnických menšín Maďarskej akadémie vied, Budapešť, Maďarsko, szarka@mtaki.hu

ISSN: 1335-3608

Abstract

The authors deal with the relationship between Hungarians living in Hungary and their minorities in the neighbouring countries, mainly in connection to disputes about the Hungarian national and supporting policy in the 1990s.

Bibliografické informácie (sk)

BÁRDI, Nándor – SZARKA, László. Zmeny vo vzťahu Maďarska a menšinových maďarských komunít. Menšinová a národná politika v strednej Európe. Človek a spoločnosť, 2009, roč. 12, č. 1.

Bibliographic information

BÁRDI, Nándor – SZARKA, László. Changes in the relations between Hungary and Hungarian minorities. Minority policy in central Europe. Individual and Society, 2009, Vol. 12, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok