Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Forming of German political scene in the Slovakia during 1918 – 1920 with focus upon region of Spiš.

Formovanie nemeckej politickej scény na Slovensku v rokoch 1918 – 1920 s dôrazom na spišský región

Autor:

Mária Ďurkovská, Spoločenskovedný ústav SAV,Košice, futoova@saske.sk


ISSN: 1335-3608

Abstract

The article is describing a process of founding of German national councils and founding of Zipserdeutsche Partei (Spiš German Party) in Spiš. In the fist part the foundation and activity of Oberungarischer Volksrat der Deutschungarn in Kežmarok and Deutscher Volksrat in Bratislava is analyzed. The second part brings the view in regard to activities of Zipserdeutsche Partei during the years 1918 – 1920.

Bibliografické informácie (sk)

ĎURKOVSKÁ, Mária. Formovanie nemeckej politickej scény na Slovensku v rokoch 1918 – 1920 s dôrazom na spišský región. Človek a spoločnosť, 2009, roč. 12, č. 2.

Bibliographic information

ĎURKOVSKÁ, Mária. Forming of German political scene in the Slovakia during 1918 – 1920 with focus upon region of Spiš. Individual and Society, 2009, Vol. 12, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok