Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The Hungarian Minority in the political life in Slovakia (as per example of 2008) III. (Slovak-Hungarian relationships).

Maďarská menšina v politickom živote na Slovensku (na príklade roku 2008) III. (slovensko – maďarské vzťahy)

Autor:

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice,sutaj@saske.sk
Zlatica Sáposová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice,saposova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The third part of three part analysis of situation of the Hungarian minority in political life in Slovakia includes analysis of the Slovak-Hungarian relationships in the Slovak Republic in 2008, which deals with the problem of ethnical minorities, including the Hungarian minority in Slovakia.

Bibliografické informácie (sk)

ŠUTAJ, Štefan – SÁPOSOVÁ, Zlatica. Maďarská menšina v politickom živote na Slovensku (na príklade roku 2008) III. (slovensko – maďarské vzťahy).Človek a spoločnosť, 2009, roč. 12, č. 4.

Bibliographic information

ŠUTAJ, Štefan – SÁPOSOVÁ, Zlatica. The Hungarian Minority in the political life in Slovakia (as per example of 2008) III. (Slovak-Hungarian relationships).Individual and Society, 2009, Vol. 12, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok