Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Quality of life of short term and long term unemployed.

Kvalita života krátkodobo a dlhodobo nezamestnaných

Autor:

Michal Kentoš, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove,  kentos@saske.sk

Zuzana Birknerová, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove, zbirknerova@unipo.sk 

Mária Komárová, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove, komarova.maria@centrum.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

In the presented study we focus on the research on the quality of life of the unemployed. In the survey we particularly deal with the group of the short term and long term unemployed. Since the eastern part of Slovakia has a long-time high rate of unemployment within the country, the subject of our research are the unemployed from the Spisska Nova Ves Centre of Labour, Social affairs and Family (districts of Spisska Nova Ves, Krompachy, and Gelnica). In the present, the unemployment rate of the Spisska Nova Ves area is around 15 %. In the introduction we briefly define two basic terms: quality of life and unemployment, and then we present the results of our research.

Bibliografické informácie (sk)

KENTOŠ, Michal. Kvalita života krátkodobo a dlhodobo nezamestnaných. Človek a spoločnosť, 2010, roč. 13, č. 2.

Bibliographic information

KENTOŠ, Michal. Quality of life of short term and long term unemployed. Individual and Society, 2010, Vol. 13, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok