Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Hungarian community in the first decade of Czechoslovak Republic.

Maďarská komunita v prvom desaťročí Československej republiky

Autor:

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, olejnik@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

Establishment of the Czechoslovak Republic as one of the states formed out of the debris of Austro-Hungarian Empire had a profound impact upon political, economic and social situation of Slovakia. Besides Czechs and Slovaks, Czechoslovakia became also a home of several ethnic communities. In Slovakia, the most numerous and politically significant ethnic group was Hungarian minority. The paper, in a concise form, is dealing with status of Hungarian population in Slovakia after founding of the Czechoslovak Republic, with the political profile of the Hungarian community and with reaction of state authorities on its political and social activities.

Bibliografické informácie (sk)

OLEJNÍK, Milan. Maďarská komunita v prvom desaťročí Československej republiky. Človek a spoločnosť, 2010, roč. 13, č. 2.

Bibliographic information

OLEJNÍK, Milan. Hungarian community in the first decade of Czechoslovak Republic. Individual and Society, 2010, Vol. 13, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok