Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the Scientific Conference “Košice and History – History of Košice (Situation of Research and Its Perspectives – Theoretical and Practical Schemes in Research of the City)” Košice, September 16th – 17th, 2010

Správa z vedeckej konferencie „Košice a dejiny – dejiny Košíc (stav výskumu a jeho perspektívy – teoretické a praktické schémy výskumu dejín mesta)“ Košice 16. – 17. septembra 2010

Autor:

 Zuzana Petrilová, petrilova@netkosice.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok