Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Roma people in the south Slovakia in the view of Register of all-Hungarian Roma people from year 1893 (problems of multiplicity, national preference).

Rómovia na južnom Slovensku na základe celouhorského súpisu z roku 1893 (problémy početnosti, národnostnej príslušnosti)

Autor:

Anna Jurová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, jurova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

This contribution gives a brief account and summerises facts about Roma people who have continually settled in the South Slovakia, specially in the region inhabited by Hungarian minority since Middle ages. Main priority is to follow multiplicity, language and national reference of Roma people in the given territory in the view of results of Register of all-Hungarian Roma people from year 1893.

Bibliografické informácie (sk)

JUROVÁ, Anna. Rómovia na južnom Slovensku na základe celouhorského súpisu z roku 1893 (problémy početnosti, národnostnej príslušnosti). Človek a spoločnosť, 2010, roč. 13, č. 4. 

Bibliographic information

JUROVÁ, Anna. Roma people in the south Slovakia in the view of Register of all-Hungarian Roma people from year 1893 (problems of multiplicity, national preference). Individual and Society, 2010, Vol. 13, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok