Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Communicative act of congratulation and request/excuse in linguistic behavior of young people in Slovakia and Hungary.

Komunikačný akt blahoželania a žiadosti v jazykovo-komunikačnom správaní mládeže na Slovensku a v Maďarsku

Autor:

Daniela Slančová, Prešovská univerzita Prešov, slancod0@unipo.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The contribution deals with the analysis of the open questions in the questionnaire Linguistic behavior of young people (Slovak ones in Hungary and Hungarian ones in Slovakia), which focused on their verbal behavior in family and school. The analysis is based on several components connected with the expression of communicative intentions (congratulation and request/excuse), register expressions and keeping the norms of spoken standard Slovak. Verbalization of the norms connected with social sphere is for both researched groups more difficult than that of private one. Communication within family and school is more difficult for the group of Slovak young people living in Hungary. Keeping the norms of spoken (and partially written) standard Slovak is in the group of Slovak youth living in the ethnically mixed society approximately the same in both, private and official sphere, however, in the group of  Slovak youth living in Hungary, the increase of errors in the official sphere is more evident.

Bibliografické informácie (sk)

SLANČOVÁ, Daniela. Komunikačný akt blahoželania a žiadosti v jazykovo-komunikačnom správaní mládeže na Slovensku a v Maďarsku. Človek a spoločnosť, 2011, roč. 14, č. 3. 

Bibliographic information

SLANČOVÁ, Daniela. Communicative act of congratulation and request/excuse in linguistic behavior of young people in Slovakia and Hungary. Individual and Society, 2011, Vol. 14, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok