Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Mother tongue in the values hierarchy of young Slovaks in Hungary.

Materinský jazyk v hierarchii hodnôt mladých ľudí slovenskej národnosti v Maďarsku

Autor:

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, vyrost@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

Answers of 200 young people (Slovaks) from Hungary and from nationally mixed area of Slovakia on the 10 values list (personal values, social values and ethnic values) offered opportunity to analyze the preference of the mother tongue in these two groups of respondents.  The main difference between these groups was manifested in the ethnic values section (mother tongue, nationality) which are preferred more in the case of members of the ethnic minority (Slovaks in Hungary). Despite the fact, between the most preferred  items in both groups are values „health“, „family“, and „freedom“.

Bibliografické informácie (sk)

VÝROST, Jozef. Materinský jazyk v hierarchii hodnôt mladých ľudí slovenskej národnosti v Maďarsku. Človek a spoločnosť, 2011, roč. 14, č. 3.

Bibliographic information

VÝROST, Jozef. Mother tongue in the values hierarchy of young Slovaks in Hungary. Individual and Society, 2011, Vol. 14, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok