Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Attitudes of young Slovaks in Hungary to the functions of Slovak language (in two situational contexts).

Postoje mladých ľudí slovenskej národnosti v Maďarsku k funkciám slovenčiny (v dvoch situačných kontextoch)

Autor:

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, vyrost@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

Analysis of 200 young people (Slovaks) from Hungary and from nationally mixed area of Slovakia answers on the scales measuring attitudes to the functions of mother tongue in two specific situational contexts (family, school) led to the identification of the main differences: attitudes of the Slovaks in Hungary are less positive as the attitudes of comparative group and the order of preferred functions of mother tongue (1. value, 2. comprehensive, 3. denominative, 4. cultural) differs from the comparative group too (1. denominative, 2. comprehensive, 3. value, 4. cultural). The situational context demonstrated serious impact on the manifested attitudes of the target group (young Slovaks in Hungary): all 4 identified functions of the language were rated more positively in the school context.

Bibliografické informácie (sk)

VÝROST, Jozef. Postoje mladých ľudí slovenskej národnosti v Maďarsku k funkciám slovenčiny (v dvoch situačných kontextoch). Človek a spoločnosť, 2011, roč. 14, č. 3.

Bibliographic information

VÝROST, Jozef. Attitudes of young Slovaks in Hungary to the functions of Slovak language (in two situational contexts). Individual and Society, 2011, Vol. 14, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok