Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Emotional and social intelligence of men and women.

Emocionálna a sociálna inteligencia mužov a žien

Autor:

Michal Kentoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, kentos@saske.sk

Zuzana Birknerová, Fakulta manažmentu PU, Prešov, zuzana.birknerova@unipo.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

In the presented study we analyze the degree of emotional and social intelligence of women and mean. The research was carried out on the sample of 650 respondents from the Prešov and Košice Region. The results are dominated by an absence of significant sex differences in emotional and social intelligence. Significant correlations were also detected between the two examined constructs.

Bibliografické informácie (sk)

Kentoš, Michal – Birknerová, Zuzana. Emocionálna a sociálna inteligencia mužov a žien. Človek a spoločnosť, 2011, roč. 14, č. 4.

Bibliographic information

Kentoš, Michal – Birknerová, Zuzana. Emotional and social intelligence of men and women. Individual and Society, 2011, Vol. 14, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok