Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The Hungarian minority in Slovakia in the context of post-communist period.

La minorité hongroise en Slovaquie dans le contexte postcommuniste

Autor:

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sutaj@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The paper deals with problems of the Hungarian minority in Czechoslovakia and Slovakia in the 20th century. It monitors the perception of history on the example of anti-Hungarian measures after the Second World War on the basic of results of sociological – socio-psychological research of Institute of Social Sciences in Kosice.

Bibliographic information

ŠUTAJ, Štefan. The Hungarian minority in Slovakia in the context of post-communist period.Individual and Society, 2011, Vol. 14, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok