Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

German minority in the Zips – its organisations and cultural and social activities in 20th and 30th years of 20. century.

Nemecká menšina na Spiši – jej spolky a kultúrno-spoločenská činnosť v 20. a 30. rokoch 20. storočia

Autor:

Mária Ďurkovská,  Spoločenskovedný ústav SAV, durkovska@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

In this study is characterises the socio-cultural life of German minority in the Zips region during 20th and 30th years of 20. century. The author surveys and follows the aspects of culture which most influenced life at the time and based on description of cultural life in the Zips region. The author shows many cultural organisations of German minority and their work in this time.

Bibliografické informácie (sk)

ĎURKOVSKÁ, Mária.Nemecká menšina na Spiši – jej spolky a kultúrno-spoločenská činnosť v 20. a 30. rokoch 20. storočia. Človek a spoločnosť, 2011, roč. 14, č. 4.

Bibliographic information

ĎURKOVSKÁ, Mária. German minority in the Zips – its organisations and cultural and social activities in 20th and 30th years of 20. century. Individual and Society, 2011, Vol. 14, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok