Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Social and personal factors of perceived work safety in the EWCS 2010 data.

Sociálne a osobné činitele vnímania bezpečia v práci v dátach EWCS 2010

Autor:

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, vyrost@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

Personal safety and security in society are questions which are in the long term of interest to specialist  and laymen alike. To this broad area belongs the study of objective conditions of work safety and perveived safety in the workplace. In this article we direct attention to the analysis of selected social (e.g. education, age, gender) and personal (e.g. work satisfaction, well-being) factors relating to the perceived work safety. Data of the 5-th European Work Conditions Survey (EWCS 2010) were used, in which 43 816 respondents from 34 countries took part.

Bibliographic information

VÝROST, Jozef. Social and personal factors of perceived work safety in the EWCS 2010 data. Individual and Society, 2012, Vol. 15, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok