Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 4

Original Articles

Theological Education at the University of Kosice in the 17th and 18th century.

Cyril Hišem, Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, cyril.hisem@ku.sk

Canonical Visitations of the Cathedral St. Elizabeth Church in Kosice.

Peter Zubko, Arcibiskupský archív, Košice, peter.zubko@gmail.com

The state of data processing, notes to the census and „inventory of souls“ on the example of City of Košice, Part I.

Zlatica Sáposová , Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, saposova@saske.sk

Nikola Regináčová, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  nikolareginacova@gmail.com

The relations in the Greek Catholic Church Eparchy of Presov before the onset of P. P. Gojdič to the office of apostolic administrator in 1927.

Marián Lukáč, Ústav geoturizmu TU Košice, e-mail: marian.lukac@tuke.sk

Criticism of revisionistic policies of Hungary in contemporary Czechoslovak press during third decennium of twentieth century.

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, olejnik@saske.sk

János Esterházy – research problem Slovak and Hungarian historians.

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV sutaj@saske.sk – Katedra histórie FF UPJŠ stefan.sutaj@upjs.sk

Perception of safety in Slovakia and in the neighbouring countries in five rounds of European social survey.

Denisa Fedáková, Spoločenskovedný ústav SAV, dfedak@saske.sk

Criminality and safety perceptions in Europe.

Michal Kentoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, kentos@saske.sk

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, homisin@saske.sk

Daniela Husovská, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, husovska@saske.sk

Cross-border cooperation in Ukraine: the economic aspect.

Serhiy Davydenko, Academy of Financial Management, Ministry of Finances of Ukraine, davydenko_s@mail.ru

Olha Yehorova, Regional Branch of the National Institute of Strategic Studies in Uzhgorod, olha.yehorova@gmail.com

Discussion

Members of parliament wages in EU 27 – a comparative sight.

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV, vyrost@saske.sk

Reviews and anotations

GILES, David. Psychologie médií. Praha : Grada, 2012, 185 s. ISBN 978-802-4739-212.

Miroslava Bozogáňová, bozoganova@saske.sk

VAJDA, Barnabás. Egy szabad hang Kelet-Európában – A Szabad Európa Rádió tevékenységéről a hidegháború alatt. Dunajská Streda :

Slávka Otčenášová, otcenasova@gmail.com

Reports

Report from the Scientific Conference “Košice – the Institutional Base of Culture, Education and Science. A Contribution to 140th Anniversary of the Founding of the East Slovak Museum in Košice” Košice, October 24th, 2012

Mária Ďurkovská, durkovska@saske.sk

4

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok