Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Population trends in Kosice in the 19th century, Part II. (archival sources and statistical documents)

Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)

Autor:

Zlatica Sáposová , Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, saposova@saske.sk

Nikola Regináčová, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, nikola.reginacova@student.upjs.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

As a key work in the output characteristics and the numerical values ​​of archival sources and statistical documents attaching to the inhabitants of Košice issue abundance. The work includes a course on statistical census of the territory of Hungary, as well as lists all the available statistical material needed to study the historical demographic development of Kosice.

Bibliographic information

SÁPOSOVÁ, Zlatica – REGINÁČOVÁ, Nikola. Population trends in Kosice in the 19th century, Part II. (archival sources and statistical documents). Individual and society, 2013, Vol. 16 , No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok