Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Hungarian minority in Slovakia – efforts to constitutional anchoring of minority issues till August 1968.

Maďarská menšina na Slovensku – snahy o štátoprávne zakotvenie menšinovej problematiky do augusta 1968

Autor:

Štefan Šutaj, Katedra histórie, FF UPJŠ Košice, stefan.sutaj@upjs.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The article is devoted to the situation of the Hungarian minority in 1960s. It mainly deals with the situation in 1968, legislative activities towards ensuring minority rights by the Communist Party authorities, public bodies and proposals based on the initiative of the Hungarian minority institutions.

Bibliographic information

ŠUTAJ, Štefan. Hungarian minority in Slovakia – efforts to constitutional anchoring of minority issues till August 1968. Individual and Society, 2013, Vol. 16, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok