Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 1

Original Articles

EQLS 2012 respondents’ reflections on the quality of environment emotional state of mind, and culture of social environment as predictors for judging risks associated with criminal acts.

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, vyrost@saske.sk

Generational and local aspects of perceived safety by Slovaks in the European Social Survey (results from Rounds 2 – 6).

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, homisin@saske.sk

Development of sociometric status among peers/children in the classroom and social network analysis.

Radka Lipovská, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, lipovska@saske.sk

Marek Dobeš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, dobes@saske.sk

Relationship of personal traits and musical preferences among high school students.

Martin Kráľ, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, kral@saske.sk

Conscientiousness, structuralstyle, self-efficacy andphysical activity of pubescents.

Beata Gajdošová, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, beata.gajdosova1@upjs.sk 

Oľga Orosová, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, olga.orosova@upjs.sk

Sense of coherence, resilience and alcohol use among Slovak university students. A brief universal drug use prevention program.

Oľga Orosová, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Arts, Department of Educational Psychology and Health Psychology, olga.orosova@upjs.sk

Anna Janovská, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Arts, Department of Educational Psychology and Health Psychology, beata.gajdosova1@upjs.sk

Beáta Gajdošová, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Arts, Department of Educational Psychology and Health Psychology, anna.janovska@centrum.sk

The effectiveness of universal prevention programs of substance use among primary school students.

Marianna Berinšterová, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra psychológie, marianna.berinsterova@upjs.sk

Oľga Orosová, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, olga.orosova@upjs.sk

Detecting Social Intelligence by MESI Methodology – Psychometric Characteristics.

Miroslav Frankovský, Fakulta manažmentu PU v Prešove, miroslav.frankovsky@unipo.sk

Zuzana Birknerová, Fakulta manažmentu PU v Prešove, zuzana.birknerova@unipo.sk

Discussion

Health of Roma in eastern Slovakia.

Beáta Hubková, Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF a LABMED, a.s.,  beata.hubkova@student.upjs.sk

Soňa Tkáčiková, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Košice,sona.tkacikova@upjs.sk

Juraj Guzy, Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF a LABMED, a.s., juraj.guzy@upjs.sk

Mária Mareková, Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF a LABMED, a.s., maria.marekova@upjs.sk

HEPA-META tím, Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF a LABMED, a.s. – Jarčuška Peter, Madarasová Gecková Andrea, Mareková Mária, Pella Daniel, Siegfried Leonard, Jarčuška Pavol, Pastvová Lýdia, Fedačko Ján, Kollárová Jana, Kolarčik Peter, Bobáková Daniela, Veselská Zuzana, Babinská Ingrid, Dražilová Sylvia, Rosenberger Jaroslav, Schréter Ivan, Kristián Pavol, Veseliny Eduard, Janičko Martin, Virág Ladislav, Birková Anna, Kmeťová Marta, Halánová Monika, Petrášová Darina, Cáriková Katarína, Lovayová Viera, Merkovská Lucia, Jedličková Lucia, Valková Ivana

Reviews and anotations

MADRIZ, Esther. Nothing Bad Happens to good girls: fear of crime in women‘s lives. London : University of California Press, 1997. 192 p. ISBN 0-520-20855-2

Miroslava Kopaničáková, kopanicakova@saske.sk 

KOVÁČ, Damián. Umne starnúť. Bratislava : VEDA, 2013. 180 s. ISBN 978-80-224-1280-3

Michal Stríženec, strizenec@orangemail.sk

Reports

Report from the International Scientific Conference “Personality in the Context of Cognitions, Emotionality and Motivations, IV” Bratislava, November 27th – 28th, 2013

Martin Kráľ,  kral@saske.sk

1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok