Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Conscientiousness, structuralstyle, self-efficacy andphysical activity of pubescents.

Svedomitosť, štrukturálny štýl, sebaúčinnosť a fyzická aktivita pubescentov

Autor:

Beata Gajdošová, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, beata.gajdosova1@upjs.sk 

Oľga Orosová, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, olga.orosova@upjs.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The aim of the study was to explore the differences in personality factors such as  conscientiousness, resilience as a structural style and general and social self-efficacy between primary schoolboys and girls, divided according to the frequency of  physical activity. One-way ANOVA followed by Scheffe post hoc tests was used and confirmed statistically significant differences in frequency of physical activity between girls and boys, with boys showing higher frequency. Furthermore, differences were found in personality factor conscientiousness, resilience as a structural style and general self-efficacy in the explored groups divided according to their physical activity and gender.

Bibliografické informácie (sk)

GAJDOŠOVÁ, Beáta – OROSOVÁ, Oľga. Svedomitosť, štrukturálny štýl, sebaúčinnosť a fyzická aktivita pubescentov. Človek a spoločnosť, 2014, roč. 17, č. 1.

Bibliographic information

GAJDOŠOVÁ, Beáta – OROSOVÁ, Oľga. Conscientiousness, structuralstyle, self-efficacy andphysical activity of pubescents. Individual and Society, 2014, Vol. 17, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok